podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 


SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme společnost Waldsteinovo Zátiší s.r.o., se sídlem Švehlova 1362/36, Hostivař, 102 00 Praha, IČO 09191071, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 332304/MSPH, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení firmy Waldsteinovo Zátiší s.r.o.). 


PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasuSouhlas můžete kdykoliv odvolat, a to kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.


PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním stránek, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.


ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.


OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.


PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete nejasnosti řešit nejprve s námi.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad zpracovávání osobních údajů ve společnosti Waldsteinovo Zátiší s.r.o., neváhejte nás kontaktovat na adrese info@resortwaldstein.cz.


Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2021.